X

Riksdagen

Det viktigaste beslutande organet i Finland är riksdagen. I riksdagen utövar 200 riksdagsledamöter makt för vår räkning. Riksdagsledamöterna väljs genom röstning i det val som hålls vart fjärde år.

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar och fatta beslut om statsbudgeten. Till riksdagens uppgifter hör dessutom att:

  • övervaka regeringens och de underlydande myndigheternas verksamhet,
  • godkänna internationella avtal och delta i beredningen av de ärenden om vilka man beslutar i Europeiska unionen,
  • välja statsminister.

Alla kan ta kontakt med riksdagsledamöterna per e-post, telefon eller traditionellt brev. Det finns ingen anledning att vara rädd för att ta kontakt: riksdagsledamöterna representerar medborgarna. Huruvida du är myndig eller inte har ingen betydelse – riksdagsledamöterna är medvetna om att en ung person som tar kontakt med dem är en framtida röstare.

Kontaktuppgifter till riksdagsledamöterna och deras assistenter hittar du på riksdagens webbplats. Där hittar du även adresserna till riksdagsledamöternas egna webbplatser, på vilka du kan läsa om deras åsikter. Ytterligare information om riksdagen finns även på webbplatsen för Ungdomens riksdag.